« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov
Projekty realizované v roku 2010

Workshop zameraný na záchranu drevenej konštrukcie veže
Občianské združenie Slovacia Incognita realizovalo zo získaných finančných prostiedkov z Ministerstva kultúry SR v septembri roku 2010 workshop, určený na záchranu renesančnej drevenej konštrukcie veže rímskokatolíckeho kostola Panny Márie Kráľovnej anjelov v Sádku.
V rámci worshopu boli realizované tieto práce:
- bola osadená drevená podlaha na konštrukcií v úrovni zvonu,
- boli vymenené zhnité krokvy v murovanej helmici veže, ktoré sa nahradili ručne opracovanými dubovými hranolmi,
- bola vyčistená a následne ošetrená zvonová stolica vo veži kostola
Pred samotným workshopom bolo vyhotovená drevená podlaha v dvoch úrovniach, aby bol zabezpečený bezpečný prístup ku predmetu ochrany.
Workshopu sa zúčastnili študenti III. a IV. ročníka cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva svätého Lukáša (odbor reštaurovanie) v Topoľčanoch a profesionálni reštaurátori. Účastníkov prvý deň čakala prehliadka kostola, spojená s prednáškami o stavebnom vývoji kostola a o výsledkoch uskutočneného reštaurátorského výskumu. Prednášky boli prezentované na premietacom plátne s využitím video projektoru. Týmto spôsobom sa účastníci dozvedeli nielen základné informácie o histórií kostola, ale získali i odborné informácie o rôznych metódach používaných vo výskumoch a ich spracovaní. Po prednáškach nasledovalo oboznámenie účastníkov s problematikou reštaurovania a konzervovania drevenej konštrukcie priamo vo veži, s názornými praktickými ukážkami zabezpečenými reštaurátorom. V poobedňajších hodinách a i na druhý deň sa realizovali ukážky techniky opracovania drevených trámov, vysekávaných priamo z guľatiny. Praktické cvičenia zúčastnených prebiehali pod dohľadom tesárskeho majstra pána Jána Lašáka. Študenti si mali možnosť vyskúšať namáhavú tesársku prácu, ktorá si vyžaduje manuálne zručnosti, fyzickú silu a presné oko. Druhý deň sa začalo s čistením drevenej konštrukcie zvonovej stolice. Konštrukcia sa čistila ryžovými kartáčmi bez použitia vody a následne bola preventívne sanovaná proti drevokazným hmyzom, hubám a pliesňam. Účastníci si vyskúšali konzervovanie narušených častí drevnej hmoty akrylom Paraloid B72. Zdravé časti konštrukcie zvonovej stolice boli napustené teplou ľanovou fermežou. V treťom dni sa začali z lôžok vyberať nevyhovujúce konštrukčné prvky a zamieňať ich za nové, tzv. protézovanie. Protézovanie trámu a krokiev bolo fyzicky a časovo veľmi náročné a vyžadovalo si odborné znalosti.

Archeologický výskum vo svätyni a v sakristií kostola
V roku 2010 pokračoval archeologický výskum v interiéri kostola. V rámci výskumu bolo v realizovaných 9 sond a preskúmaná bola aj krypta rodiny Huszár, nachádzajúca sa pod kazateľnicou. Z celkového výskumu bola získaná pozoruhodná a početná kolekcia mincí z 15. storočia a keramika zo 14.-17. storočia. V sakristií sa našiel sídliskový praveký zahĺbený objekt, ktorý obsahoval početnú škálu halštackej keramiky z horizontu 7.-6. storočia pred Kristom. V zásypoch hrobových jám bola objavená aj keramika z doby bronzovej, halštatu a zo stredoveku (10.-12.storočia), ktorá sa už však nachádzala v druhotnej polohe. Žiaľ odpoveď na otázku, kedy kostol vznikol, nám archeologický výskum v interiéri kostola nepriniesol.

Vysekávanie náletových drevín okolo ohrady kostola
Počas roku 2010 občianské združenie organizovalo tri brigády. Na jar bolo okolo ohradného múra kostola uskutočnené vysekávanie náletových drevín a malinčia. Po odstránení bujného porastu sa na zemi objavilo veľké množstvo odpadu (kahance, umele kvety), ktoré návštevníci cintorína prehadzujú cez kamennú ohradu. Tí „slušnejší“, vyhadzujú odpad z hrobov na čiernu skládku pred kostol. Keďže sa blížila výročná Veľkonočná omša bola zámerne vysekaná aj vegetácia okolo čiernej skládky, aby sme na ňu upozornili. No bezúspešne.

Čistenie podlahy na poschodí veže od množstva sutiny
Vo veži na poschodí sa nachádzalo veľké množstvo sutiny, ktorá sa tam nazbierala za približne 300 rokov. Išlo o jemný prach, v ktorom boli aj úlomky diev, piesku a kameňa. Poschodie veže bolo dobrým úkrytom pre netopiere, sršne a kuny, ktoré si tam nosili svoju potravu a vykonávali svoje biologické potreby. Hlavne v letných dňoch bolo cítiť v kostole z priestorov veže nepríjemný zápach. Preto počas leta sa realizovala brigáda na odstránenie miestami až 40 cm od podlahy vysokej sute. Odstraňovanie bolo veľmi prašné a namáhavé , pretože sa odpad musel naberať do kýbľov, po lane spúšťať z chórusu dole do lode a odtiaľ vynášať von. Z poschodia veže sa vo vedrách vynieslo približne 4m3 odpadu.

Čistenie krýpt
V minulosti vyrabovaná krypta v exteriéri bola archeológmi preskúmaná v roku 2008. V kypte sa nachádzalo množstvo sutiny, zeme, kameňov a ľudských kostí. Krypta je spojená s ďalšou kryptou, ktorá sa však nachádza v priestoroch interiéru kostola, odkiaľ viedol vchod. Aby sme mohli podzemné priestory sprístupniť verejnosti, museli sme krypty vyčistiť a dostať sa ku zasypanému pôvodnému vchodu, ktorý bol prekrytý tehlovou dlažbou. Nečistoty z krýpt sa vyťahovali v kýbľoch cez otvor v klenbe. Ľudské kosti boli pozbierané a uložené v priestore krypty.

Reštaurovanie stredovekých fresiek a kamenných článkov vo svätyni kostola
Vďaka podpore grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a občianskeho združenia Slovacia Incognita boli odkryté jedinečné maľby v presbytériu kostola približne z polovice 14.storočia. V rámci toho boli zastabilizované fragmenty originálu a bola zastavená jeho degradácia. Nečakaným a hodnotným nálezom sa objavili fragmenty románskych omietok s časťou konsekračného kríža na severnej stene a sekundárne použitý kameň na južnej stene s románskou freskou, na ktorej je pravdepodobne časť krídla. Tmelením vápennými omietkami, ktorých plnivom bol piesok z miestneho zdroja sa scelila plocha stien Povrch tmelov sa hladítkami a štetcami prispôsobil stredovekému originálu. V reštaurovaní sa pokračovalo po dokonalom vyzretí tmelov v roku 2011. Takisto bol reštaurátorsky zhodnotený kamenný portál do sakristie a kamenné ostenie pastofória spolu so zachovanou stredovekou kovanou mriežkou. Práce prebiehali v mesiacoch august až december. Vykonávateľmi reštaurátorských prác boli Mgr. art. Peter Koreň, Mgr. art. Juraj Gregorek, Mgr. art. Martin Mikuláš a Mgr. art. Július Karcol.

   
   

Realizácia drevenej podlahy vo veži.

Prednáška pre študentov o histórii kostola počas workshopu.

   

Prednáška pre študentov o histórii kostola počas workshopu.

Výklad tesárskeho majstra o technikách opracovania trámov.

   

Praktické cvičenie študentov.

Praktické cvičenie študentov.

   

Namáhavá preprava dubového trámu vážiaceho cez 100 kg do veže kostola.

Napúšťanie zvonovej stolice teplou lanovou fermežou.

   

Sonda v sakristií, v ktorej sa našla aj praveká keramika z 7.-6. storočia pred Kristom.

Archeológ v sonde ukazuje nájdenú keramiku.

   

Hrob ženy objavený v sakristií s olovenými gombíkmi a mincami z 15. storočia v polohe očí.

Archeologický výskum vo svätyni. V hornej časti je otvor do krypty rodiny Huszár.

   

Sonda v lodi kostola.

Sonda vo svätyni s hrobom 8 mesačného bábätka.

   

Rakvy v kypte rodiny Huszár.

Veko rakvy z krypty rodiny Huszár.

   

Nápis s medenými klincami na rakve.

Študenti pri čistení krýpt.

   

Krypta v exteriéri. Stav pred vyčistením a stav po vyčistení.

 

Krypta pod kostolom. Stav pred vyčistením a po vyčistení.

 
 

Krypta v exteriéri. Vpravo sú uložené kosti nebožtíkov.

 

   
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov  
   
**ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **SPONZORI **KONTAKT
TOPlist