« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov
Projekty realizované v roku 2009

Odstraňovanie omietok
Na jar roku 2009 sa začali z dotácie z predošlého roku 2008 dlho očakávané práce na obnove fasády kostola. Dotácia pridelená v lete roku 2009 bola určená na obnovu fasád kostola a na archeologický výskum v interiéri kostola. Obnova fasády sa realizovala na základe Návrhu na reštaurovanie, ktorý odsúhlasil Pamiatkový úrad v Trenčíne. V návrhu sa stanovilo, že kostol bude mať po obnove vzhľad, aký mal na prelome 16. a 17. storočia. Zo stien kostola bola odstránená nevhodná, nesúdržná omietka z konca 19. storočia a novodobé cementové omietky, ktoré boli jednou z príčin neustáleho vlhnutia stien a spôsobovali degradáciu historických omietok..

Fixácia a konzervovanie omietok
Staršie historicky cenné omietky sa ponechali, zafixovali a zakonzervovali. Fixácia fragmentov omietok bola uskutočnená pomocou riedeného akrylátu Sokrat a spevnenie, od muriva oddelených častí bolo riešené injektážou s použitím vápennej pasty PLM. Konzervovanie omietok vykonával Mgr. art. Peter Koreň, s odbornou spôsobilosťou na reštaurovanie historického muriva.

Realizácia nových vápenných omietok s gletovaným povrchom
Na zakonzervované omietky a režné murivo sa realizovala vrstva nového omietkového plášťa, zloženého z riečneho piesku a haseného vápna. Konečný povrch omietok je upravený gletovaním vrstvičky haseného vápna, čím omietka dostala hladký, tvrdý a lesklý povrch. Tento typ omietok bol použitý v období renesancie (16./17. storočie), kedy bola ku kostolu pristavaná veža. Na realizácií nových omietok sa podieľala firma Obnova s.r.o. Zodpovednými reštaurátormi boli Mgr. art. Peter Koreň a Mgr. art. Martin Mikuláš.

Konzervovanie a reštaurovanie opracovaných kamenných článkov v exteriéri kostola
Súčasne s obnovou fasády prebiehalo aj konzervovanie a reštaurovanie všetkých opracovaných kamenných článkov v exteriéri (články okien a portálu). Kamenné články v exteriéri boli očistené od depozitu, machu, miestami od nevhodných sekundárnych náterov a cementových tmelov. Existujúce fragmenty pôvodnej polychrómie na kameni sa konzervovali organokremičitanmi. Články s nesúdržnou kamennou hmotou boli spevňované organokremičitanmi a chýbajúce miesta boli dopĺňané tmelmi na vápennej báze. Počas reštaurátorského výskumu sa zistilo, že kamenné články boli v minulosti chránené vápennými nátermi. Na základe tohto poznania, bola prevedená konečná úprava článkov natretím vrstvou vápna. Reštaurovanie kamenných článkov vykonával Mgr. art. Martin Mikuláš, s odbornou spôsobilosťou na reštaurovanie kamenných architektonických článkov, muriva a naväzujúcich omietok..

Oprava a oplechovanie horizontálnych plôch strechy veže
Po postavení lešenia ku veži nás prekvapilo nevyhovujúce zastrešenie rímsy veže, zložené z naukladaných betónových škridiel, zaliatych betónom. Škridle miestami chýbali, boli uvolnené a betón bol popraskaný. Dochádzalo ku zatekaniu muriva a následnému opadávaniu omietok. Preto bolo nevyhnutné takúto deštrukciu čo najskôr opraviť. Betónové škridle aj zo zaliatym betónom boli odstránené, povrch bol vyrovnaný a vyspádovaný novou vrstvou z betónu a následne oplechovaný pozinkovaným plechom.

Predĺženie strechy lode kostola o dva rady drevených šindľov
Ďalším významným uskutočneným projektom bolo predĺženie súčasnej drevenej šindľovej strechy o 50 cm. Strecha z roku 1992 mala nedostatočný presah cez murivo lode a keďže kostol je z historických dôvodov bez systému žľabov, dažďová voda stekala po murive a poškodzovala omietky. Na predĺženie strechy sa použilo okolo 1200 drevených šindľov.

Archeologický výskum v interiéri kostola
V decembri 2009 prebehla v interiéri kostola prvá etapa archeologického výskumu. Archeologická sonda v presbytériu kostola potvrdila kvadratické ukončenie najstaršej časti presbytéria a odhalila nivelitu a charakter pôvodnej maltovej dlážky kostola.

Oprava drevených rámov okien
Z drevených okien kostola bola odstránená nesúdržná stará šedá farba, uvoľnené a prasknuté spoje boli zlepené a na očistený povrch sa aplikovala nová šedá farba.

Úpravu terénu okolo kostola a výsev traviny
Po rozobraní lešenia sa robila úprava terénu okolo kostola, ktorý bolo nutné vyspádovať, aby dažďová voda stekala smerom od kostola. Nerovný terén sa zrovnal ručne i pomocou unc nakladača. Na upravenú zeminu okolo kostola sa vysiala parková tráva.

   
   

Odstraňovanie nesúdržných omietok z konca 19. storočia.

Severná fasáda po odstránení nevhodných omietok.

   
 

Podlepovanie uvoľnenej románskej omietky na severnej fasáde kostola.

 

   

Upevňovanie renesančnej omietky na veži kostola.

Odsoľovanie neskorogotického okna na južnej fasáde kostola.

   
   

Východná fasáda po odstránení nevhodných omietok z konca 19.storočia je pripravená na vyrovnávanie nerovností hrubou vápennou omietkou

Pohľad na hrubo ovakovanú východnú fasádu.

   

Severná fasáda sakristie. Nanášanie druhej vrstvy vápenej omietky, ktorej povrch bol vyhladený a následne vygletovaný haseným vápnom.

Východná fasáda počas realizácie finálnej gletovanej omietky.

   
 

Nahrubo vyrovnaná časť južnej fasády.


 

   

Veža počas rekonštrukcie.

Počas obnovy.

   

Severná strana počas obnovy, s ukončenou omietkou sakristie a s predĺženou strechou.

Veža počas rekonštrukcie.

   

Malá severná vežička bola natoľko poškodená, že jej hrozilo zrútenie.

Veža počas obnovy. Prvá strana po finálnej úprave.

   
 
Letecké zábery počas rekonštrukcie kostolika. Foto: Milan Žiak

   

Veža kostola po obnove pôsobí monumentálne.

Pohľad na kostol po dokončení omietok. Ostáva už len oprava murovanej strechy veže, osemstranného ihlana, na ktorú finančné prostriedky nezvýšili.

   
   
   
 
Hodová omša 13.9.2009   

Oplechovanie rímsy veže.

Majstri klampiari počas práce.

   


Predĺženie krokiev severnej fasády.

Nabitie strešných lát pod šindeľ. Južná fasáda.

   

Ukladanie dvoch rád drevených šindľov. Posledná rada je zdvojená.

Predĺženie strechy južnej fasády.

   

Predĺženie strechy.

Sonda vo svätyni odhalila zvyšky pôvodnej východnej steny svätyne s maltovou dlážkou.

 

 

   

Vyspádovanie a úprava terénu okolo kostola.

Vyspádovanie a úprava terénu okolo kostola.

   
 

Terén okolo južnej fasády po úprave s „uncečkom“.

 

   
   
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov  
   
**ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **SPONZORI **KONTAKT
TOPlist