Rok 2015 - Projekty - Slovacia Incognita 
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov
Projekty realizované v roku 2015
Práce realizované v roku 2015.

Tmelenie západnej steny

Po odkryve západnej steny lode kostola sme pristúpili k hmotovému scelovaniu.
Na severnej časti steny sa pod novodobými vrstvami zachovali povrchy z druhej románskej etapy výstavby kostola.
Počas tmelenia jednotlivých stredovekých stredovekých vrstiev, ktoré boli predmetom záchrany , boli od podkladu oddelené vrstvy upevňované injektážou. Omietkové tmely boli povrchovo upravované modelovaním pri bočnom svetle podľa zachovaných originálov.
Jazvy po odbúraných príporách klenby zrušenej pánskej empory boli ponechané v neomietnutom kamennom murive. Ložná malta obnaženého kamenného muriva bola spevnená dvojnásobným náterom organokremičitanu. Na južnej polovici západnej steny bol v úbytkoch rekonštruovaný gletovaný renesančný povrch. V týchto miestach je to najkompaktnejšie zachovaná historicky hodnotná vrstva. Tvorí prvú úpravu po deštrukcii stredovekého muriva na juhozápadnom nároží.
Saturácia, úprava savosti tmelov bola prevedená náterom vodou riedenej vápennej masy grasselo di calce.

Retušovanie južnej steny II. etapa.

Na južnej stene lode sa pokračovalo v realizácii retuše zachovaných fragmentov stredovekých nástenných malieb. Na väčších tmeloch bola aplikovaná neutrálna retuš nanášaním lazúrnych farieb. Cieľom etapy reštaurovania bolo estetické zjednotenie s farebnosťou zachovaného originálu. V častiach so zachovanými fragmentami malieb bola aplikovaná nápodobivá splývava retuš technikou tzv. “aqua sporca”. Výtvarným scelením menších vytmelených úbytkov sa pre oko diváka stali čitateľné ďalšie postavy. Stredu steny dominoval výjav Posledný súd nad ktorým je mandorla. Z výjavu sa zachovali len časti dvoch postáv. Jedna je ležiaca postava , druhá stojaca obnažená ženská figura. Z mandorly sa zachovala spodná časť.
Dočisťovaním od vápenných zákalov boli odkryté 3 zatiaľ neidentifikované postavy svätcov z ranogotickej vrstvy. Ďalšími fragmentami sú len časti bordúr a neidentifikované farebné časti, ktoré nie je možné tvarovo identifikovať.

KULTÚRNE PODUJATIA:

Koncert Komorného orchestra ZOE

Koncert Komorného orchestra ZOE, sa uskutočnil v románskom kostolíku Panny Márie kráľovnej anjelov v obci Klátová Nová Ves - Sádok v sobotu 22. augusta 2015 o 20:00. Občianske združenie Slovacia Incognita sa v spolupráci s Komorným orchestrom ZOE rozhodlo zorganizovať koncert na podporu povedomia o tejto významnej architektonickej pamiatke nášho regióna s cieľom prinavrátiť a v budúcnosti prinášať kultúru. Komorný orchester ZOE je výnimočné hudobné teleso venujúce sa interpretácii klasickej hudby nielen súčasných skladateľov, ktoré rado prináša hudbu na netradičné miesta a ktorého členmi sú viacerí hudobníci z nitrianskeho regiónu, vrátane huslistu Adama Szendreia, rodáka z Topoľčian.
V sobotu večer v netradičných priestoroch jednej z najstarších sakrálnych pamiatok Slovenska zaznelo okrem iných skladieb Koncert pre bandoneon, gitaru a orchester a Libertango od argentínskeho hudobného skladateľa Astora Piazollu ako aj Koncert pre marimbu a sláčiky súčasného skladateľa Neya Rosaura.

Koncert Il Cuore Barocco

Koncert Il Cuore Barocco, mladého súboru starej hudby, sa uskutočnil v románskom kostolíku Panny Márie kráľovnej anjelov v obci Klátová Nová Ves - Sádok v sobotu 19. septembra 2015 o 18:00. V sobotu večer v priestoroch jednej z najstarších sakrálnych pamiatok Slovenska zazneli skladby od hudobných skladateľov ako Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli a Tarquinio Merula.
Il Cuore Barocco (v preklade: barokové srdce) je nezávislé zoskupenie aktívnych hudobníkov, ktorí sa venujú historicky poučenej interpretácii hudby obdobia baroka a klasicizmu na. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových manuskriptov a traktátov.

Taizé večer

V sobotu, dňa 10. októbra o 18.00 hod, sa konal v kostolíku na Sádku Taizé večer.
Taizé je ekumentická komunita vo Francúzsku, odkiaľ pochádzajú meditatívne spevy rozšírené po celom svete.
Na Sádku bol pripravený program zložený z piesní, doplnený aj čítaním Božieho slova. Modlitbu vediedlo spoločenstvo Cantate Domino zo Solčian.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
   
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov  
   
**ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **DONÁTORI **KONTAKT **©
TOPlist